freelancer

ლაშა დევაძე

ელ-ფოსტა: devadze.lashaa@gmail.com

0.0/5 (0 განაცხადი)
გაწევრიანდა: 04/25/2021

მოგესალმებით,

მინდა მოკლედ წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი. პროფესიით გახლავართ იურისტი და მრავალმხირვი ინტერესი გამაჩნია ამ მიმართულებით, თუმცა ჩემი განსაკუთრებული ყურადღება, უნივერსიტეტში ჩაბარების დღიდანვე, მიიქცია საკორპორაციო და შრომის სამართალმა და მას შემდეგ, ვცდილობ გავერკვე და ვისწავლო აღნიშნულ დარგთა ყოველი ასპექტი.

კარიერაზე ზრუნვა 20 წლის ასაკში დავიწყე და 1 წლის განმავლობაში ვმუშაობდი 3 კომპანიაში (ერთ ჯგუფში შემავალი სადისტრიბუციო და საკონსულტაციო კომპანიები) იურისტად. მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესო იყო, უამრავი ახალი და მნიშვნელოვანი რამ ვისწავლე და უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნაც გამოვიყენე პრაქტიკაში.
შემდეგ მუშაობა დავიწყე სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წამყვან სპეციალისტად, სადაც დასაქმებულია 1500 ადამიანი (მათ შორის 700 შტატის თანამშრომელი). ჩემს ფუნქცია-მოვალეობებში შედიოდა ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში არსებული დოკუმენტაციის სამართლებრივი მოწესრიგება/უზრუნველყოფა, ხელშეკრულებების გაფორმება, ბრძანების პროექტების მომზადება და ა.შ.
2019 წლის 8 ოქტომბერს სწავლა დავიწყე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტზე. გარკვეული პერიოდის შემდგომ გავიმარჯვე ერასმუს +-ის გაცვლით პროგრამაში და 2020 წლის თებერვლიდან 2020 წლის 20 ივნისამდე 1 სემესტრის ვადით ვსწავლობდი კორდობის უნივერსიტეტში, სამართლის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. ჩამოსვლიდან მალევე დავიწყე მუშაობა სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ დეპარტამენტსა და შიდა აუდიტის სამსახურში ნახევარ-ნახევარ განაკვეთზე. 01.31.2021-მდე აღნიშნულ პოზიციაზე ვმუშაობდი და ორივე სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ფუნქციებს ვასრულებდი. მომწონს აქტუალური სამართლებრივი საკითხების შესწავლა და ანალიზის გაკეთება, რა თქმა უნდა ამჟამინდელ სამუშაო ადგილზეც პროდუქტიულად ვიყენებ ამ ჩემ უნარს და პირნათლად ვასრულებ მმართველი პარტნიორისგან მიღებულ კორპორატიულ დავალებებს, როგორც ქართულ-ინგლისურად ისე რუსულ ენაზე.
უახლოეს 1 წლის განმავლობაში მიზნად მაქვს დასახული ბიზნეს სამართლის შესწავლა და მაგისტრის ხარისხის მოპოვება აღნიშნულ დარგში. გარდა საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომებისა, გამიკეთებია რამდენიმე შედარებით-სამართლებრივი კვლევა საერთაშორისო სამართლის ჭრილში (კერძოდ, უნიფიცირებულ სახელშეკრულებო და საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში), ასევე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი. მომწონს სტატისტიკურ მონაცემებთან მუშაობა. საბოლოოდ თუ გავითვალისწინებთ, რომ გამაჩნია 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება იურიდიულ სფეროში და ასევე ხშირი კონტაქტი ჰრ-თან, ვფიქრობ გამოსადექი კადრი ვიქნები ნებისმიერი კომპანიისთვის.

მზად ვარ ნებისმიერი საინტერესო შეთავაზების განხილვისათვის 🙂

გამოცდილება

კორპორატიული იურისტი (სტაჟიორი)

 •  შპს ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია (GLCC)
 •  მარ 2021 - Present

სხვადასხვა სახის კორპორატიული დოკუმენტაციის შექმნა (ხელშეკრულებები, დებულებები, ბრძანებები და ა.შ.);
სხვადასხვა სახის იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება კომპანიის კლიენტებისათვის;
სასარჩელო საქმისწარმოება კომპანიის კლიენტების სადავო საკითხებზე;
სხვადასხვა სახის კორპორატიული კვლევის წარმოება.

იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

 •  სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  ივნ 2020 - თებ 2021

უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის ბრძანებების პროექტები მომზაედბა, უნივერსიტეტის ფაკულტეტებთან და საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის შესაბამის პერსონალთან შეთანხმებით;
ვიზირების შესაბამისად დეპარტამენტში შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხები მომზადება;
უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პერსონალის კონსულტირება, მათი უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ;
სამსახურებრივი დავალების შესაბამისად სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
უძრავის ქონების სარგებლობის შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტთან კოორდინირებული მუშაობით და მათი კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხვის პროცესში მონაწილეობის მიღება.

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

 •  სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  ივლ 2018 - ოქტ 2019

სამსახურის უფროსის რეზოლუციის შესაბამისად სამსახურში შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხის გაცემა;
უნივერსიტეტის პერსონალის შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობის შეჩერების ვადების კონტროლი და სამსახურის უფროსისათვის და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისათვის ინფორმაციის წარდგენა;
უნივერსიტეტის პერსონალის პირადი საქმეების წარმოება და განახლება;
,,აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და პერსონალის მოწვევის შესახებ“ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებების, ,,ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსების შედეგების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს დადგენილებების, საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელების სამსახურებრივი ბარათების ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისა და რექტორის სამსახურებრივი განკარგულების შესაბამისად, მოწვეულ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულებების (მათ შორის აფილირების შეთანხმების) გაფორმების ორგანიზება და გაფორმებული ხელშეკრულებების/შეთანხმებების შესახებ შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის/პერსონალის ინფორმირება;
რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმღვანელის ბრძანებათა პროექტების სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში მომზადება და მისი გამოცემის მიზნით შესაბამის პერსონალთან შემათანხმებელი პროცედურის წარმოება, გამოცემული აქტების რეგისტრაცია (ელექტრონულ პროგრამაში - eflow.emis.ge შეყვანა) და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებზე/პერსონალზე დაგზავნა.

იურისტი

 •  შპს პროვაიდერ.ჯი
 •  ივნ 2017 - მარ 2018

სხვადასხვა სახის კორპორატიული დოკუმენტაციის შექმნა (ხელშეკრულებები, დებულებები, ბრძანებები და ა.შ.);
სხვადასხვა სახის იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება კომპანიის დასაქმებულთათვის;
სასარჩელო საქმისწარმოება კომპანიის სადავო საკითხებზე;
სხვადასხვა სახის კორპორატიული კვლევის წარმოება.

იურისტი

 •  შპს სტორნო აუდიტი
 •  აპრ 2017 - დეკ 2017

სხვადასხვა სახის კორპორატიული დოკუმენტაციის შექმნა (ხელშეკრულებები, დებულებები, ბრძანებები და ა.შ.);
სხვადასხვა სახის იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება კომპანიის კლიენტებისთვის;
სასარჩელო საქმისწარმოება კომპანიის კლიენტთა მიერ მოწოდებულ სადავო საკითხებზე;
სხვადასხვა სახის კორპორატიული კვლევის წარმოება.

დებიტორული დავალიანების მონიტორინგის სამსახურის უფროსი

 •  შპს გლობალ თრეიდინგი
 •  აგვ 2017 - მარ 2018

დებიტორული დავალიანებების მონიტორინგი;
ანგარიშების წარდგენა დირექტორატთან;
დისტრიბუტორებთათვის თანხის ამოღების ყოველკვირეული გეგმის ჩამოყალიბება;
ყოველთვიურად დადგენილი თანხის ამოღების გეგმის მონიტორინგი და შესრულების ხელშეწყობა;
სხვადასხვა სახის ბრძანებების მომზადება; კომპანიის წარმომადგენლობა.

განათლება

კერძო (ბიზნეს) სამართალი

 •  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  ოქტ 2019 - Present

მაგისტრატურა

ერასმუს +

 •  კორდობის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
 •  თებ 2020 - ივნ 2020

სამართალმცოდნეობა

 •  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  სექ 2015 - ივნ 2019

ბაკალავრი